• ماژول چند کاربره Prosoft Multi Vendor Interface Modules

ماژول چند کاربره Prosoft Multi Vendor Interface Modules

ORDER
ماژول های قابل ارائه:
  • MVI69  Modbus Communication Module
  • MVI56  Modbus Master/Slave Network Interface Module (RTU and ASCII are supported) 
  • MVI46  Modbus Master/Slave Network Interface Module
  • 3150    Modbus Master/Slave Communication Module

کالاهای مرتبط