• pH Meter for Soil PCE-PH20S | پی اچ سنج خاک

pH Meter for Soil PCE-PH20S | پی اچ سنج خاک

ORDER
ph سنج خاک pce-ph20s با هدف یافتن یک روش موثر برای تعیین مقدار pH خاک، به منظور تعیین میزان pH تعیین شده است. به کمک این phسنج این امکان فراهم شده تا بتوانید به سرعت و به دقت مقدار دقیق ph خاک یا نمونه خاک جمع آوری شده را اندازه گیری کنید.
برای انجام این کار، به راحتی الکترود دستگاه را وارد خاک کنید و عدد نشان داده شده بر روی صفحه نمایش را بخوانید. به این نکته توجه داشته باشید که اولین اندازه گیری ph نیاز به خاک مرطوب دارد.
دستگاه کالیبره شده است توسط کارخانه و همچنین در صورت نیاز می توانید دستگاه را با استفاده از راهکار کالیبره کردن دستگاه کالیبره کنید.
داده های کالیبراسیون حتی در صورت تعویض باتری هم در دستگاه ذخیره می مانند.

دانلود کاتالوگ

کالاهای مرتبط