• Conductivity Meter PCE-CM 41 | رساناسنج

Conductivity Meter PCE-CM 41 | رساناسنج

ORDER
به وسیله رسانا سنج pce-cm 41 می توان میزان رسانایی و دما همه مواد جامد یا نمک های محلول را اندازه گیری کرد.
با توجه به اندازه کوچک و طراحی مناسب pce-cm 41 می توان آن را همه جا به همراه داشت و با کمک محفظه ضد آب و ضد غبار دستگاه از سالم ماندن قطعات الکترونیکی دستگاه اطمینان حاصل کرد.
pce-cm 41 دارای کاربرد های بسیار زیادی  مانند حوض های پرورش ماهی، صنعت، باغبانی و... است.

دانلود کاتالوگ

کالاهای مرتبط