• فازمتر|Three- / 3- Phase-Power Meter PCE-P43

فازمتر|Three- / 3- Phase-Power Meter PCE-P43

ORDER
مشخصات:
Measuring size Measuring Range Accuracy of Mb.
Alternating current
(L1, L2, L3)
1 A AC
5 A AC
± 0.2 %
AC voltage
(L1, L2, L3)
2,9 ... 276 V AC (L-N)
10 ... 480 V AC (L-L)
± 0.2 %
± 0.5 %
Frequency
(L1, L2, L3)
47 ... 63 Hz ±0.1 %
Active power
(L1, L2, L3, ∑)
-1.65 ... 1.65 kW ± 0.5 %
Reactive power
(L1, L2, L3, ∑) 
-1.65 ... 1.65 kvar ± 0.5 %
Apparent power
(L1, L2, L3, ∑)
1.4 VA ... 1.65 kVA ± 0.5 %
Tan (phi)
(L1, L2, L3, ∑)
-1.2 ... 1.2 ± 1 %
Power factor
(L1, L2, L3, ∑)
-1 ... 1 ± 0.5 %
Active energy
(created / submitted)
(∑)
0 ... 99,999,999.9 kWh ± 0.5 %
Reactive energy
(capacitive / inductive)
(∑)
0 ... 99,999,999.9 kvarh ± 0.5 %
THD 0 ... 100 % ± 5 %
Output (numberselectable / max. 4) -20 ... 20 mA
Relay output (numberselectable / max. 4) Turnkey 250 V / 0.5 A AC
Pulse output Open collector, passive, 
Meets EN62053-31
5000 ... 20000 Imp/kWh progammable
Interface RS485 Modbus RTU 8N1, 8N2, 8E1, 8O1
Programming interface USB Modbus RTU 8N2
Dimensions 45 x 100 x 120 mm
Weight 300 g
Degree of protection IP40
Power supply (optional) 85 ... 253 V AC / DC
20 ... 50 V AC / DC
Operating conditions -10 ... 55 °C
0 ... 95 % r.F.
Storage conditions -30 ... 70 °C
0 ... 95 % r.F.
Measurement category CAT III / 300 V
معرفی:
تحلیل کننده قدرت(توان) PCE-P4 برای اندازه گرفتن و انتقال داده های اندازه گیری شده ی  شبکه های قدرت 
سه فاز طراحی شده است.مبدل های توان می توانند به سیستم های قدرت متقارن و نا متقارن متصل شوند.