• فازمتر|Phase-Power Meter PCE-PCM 1

فازمتر|Phase-Power Meter PCE-PCM 1

ORDER
مشخصات
Voltage (AC / TRMS, 50 ... 200 Hz) 100 / 400 / 750V, ± (1.2% + 5 digits)
Current (AC / TRMS, 50 ... 200 Hz) 40 / 100 / 400 / 1000 A, ± (2.0% + 5 digits)
Active power measurement 4 ... 750 kW, ± (3.0% + 5 digits)
Apparent power measurement 4 ... 750 kVA, ± (3.0% + 5 digits)
Reactive power measurement 4 ... 750 kVAr, ± (3.0% + 5 digits)
Active energy (kWh counter) 1 ... 9999 kW, ± (3.0% + 2 digits)
Power factor (cos φ)
 (min. 10 A / 45V)
0.3 ... 1 inductive or capacitive / ± (0.02% + 2 digits)
Phase angle 0 ... 90º, ± 2.0º
Frequency 50 ... 200 Hz, ± (0.5% + 5 digits)
Internal memory 99 measurement values
Display 9999 values with bar graph and backlight
Power supply 1 x 9V battery
Dimensions 105 x 47 x 294 mm / 4.1 x 1.8 x 11.5 in
Weight 495 g / 1.1 lbs
Overvoltage category CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
برای جرئیات بیشتر: دانلود  دفترچه راهننمای کاربر
معرفی
PCE-PCM 1  یک ولت متر چند منظوره یا یک تجزیه و تحلیل کننده قدرت (توان) است که برای اندازه گیری جریان متناوب و
ولتاژ مؤثر (true RMS) و فرکانس برای تعیین توان مؤثر،توان ظاهری و توان واکنشی و همچنین انرژی مؤثر مصرفی استفاده می شود.