• منبع تغذیه (PS-615) سیستم مانیتورینگ Bruel and kjaer VC6000

منبع تغذیه (PS-615) سیستم مانیتورینگ Bruel and kjaer VC6000

ORDER
منبع تغذیه PS-615 قدرت را برای رک RC-600 سیستم  SM-610، سنسورها و ماژول های ارتباطی CI-6xx فراهم می کند و می تواند به صورت یکنواخت یا به صورت موازی به عنوان منبع تغذیه دوگانه یا سه گانه مورد استفاده قرار گیرد. همچنین می تواند در قفسه داخلی رک RC-600 (PS-615/0) و پایه منبع تغذیه RC-610 خارجی (PS-615/1) استفاده شود.
 

کالاهای مرتبط