غبارسنج | Dust Measuring Device

غبارسنج | Dust Measuring Device
غبارسنج (Dust Measuring Device) یا دستگاه اندازه گیری غبار ابزاری مفید برای پایش کیفیت هوای محیط داخل در cleanroom ها و محیط های کاری می باشد. این دستگاه اندازه و چگالی ذرات داخل هوا را می سنجد. با اینکه دستگاه غبارسنج به طورمشخص نمی تواند تعیین کند که چه نوع ذراتی در هوا وجود دارند اما می تواند تعیین کنند که از یک اندازه مشخص چه تعداد ذره در هوا وجود دارد.هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.