دوربین های سرعت سنج قابل انتقال| Mobile Speed Camera

دوربین های سرعت سنج قابل انتقال| Mobile Speed Camera
دوربین های سرعت سنج قابل انتقال(Mobile Speed camera) دوربین های قابل حمل هستند که در مسیرهای پرخطر و عموما در ماشین های گشت ویژه نیروی راهنمایی و رانندگی به منظور مدیریت شرایط ترافیکی و پیشگیری از تصادفات و خطرات احتمالی در مناطق پرخطر جاده ها مستقر هستند. 
این دوربین ها عملکرد دوربین های ثبت سرعت متوسط (Average Speed Control) را دارند وقابل انتقال بودن آنها توسط ماشین هایی که برروی آنها نصب می شوند،وجه تمایز آنها با دوربین های سرعت متوسط -که ثابت هستند-می باشد.

 هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.