دوربین ثبت سرعت | Average Speed Camera

دوربین ثبت سرعت | Average Speed Camera
دوربین های ثبت سرعت متوسط در مکان ها و نقاطی نصب می شوند که بار ترافیکی بیشتری دارند و یا مسیر های هستند که عبور از آنها ملزم به رعایت شرایط و قوانین ویژه ای جهت حفظ امنیت می باشد.هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.