مته ها و موتورهای حفاری Down Hole Motor

مته ها و موتورهای حفاری 	Down Hole Motor
شرکت راههای طلایی البرز تامین کننده انواع مته ها و موتورهای حفاری     down hole motor می باشد.