• Hardness Test Instrument PCE-900 incl|سختی سنج

Hardness Test Instrument PCE-900 incl|سختی سنج

ORDER
PCE-900 دستگاه تست سختی  leeb است که سختی 9 فلز متفاوت رابا استفاده از روش بازگشتی leeb 
اندازه گیری می کند. این بدین معناست که pce-900 سوزن خود را بر روی سطح فلز پرت می کند و از میزان شدت برگشت آن برای تعیین میزان سختی فلز استفاده می کند.
سختی سنج pce-900 میزان سختی فلزات را در 5 مقیاس مختلف از جمله Rockwell, Vickers, Leeb, Brinell و Shore می سنجد و در حین اندازه گیری در مقیاس Rockwell بین Rockwell B و C تفاوت وجود دارد.
سختی سنج pce-900 به همراه یک پراب نوع D عرضه می شود. این پراب می تواند برای اندازه گیری های بسیاری استفاده شود.
با استفاده از رابط ، مقادیر اندازه گیری شده را می توان به صورت زنده و لحظه ای با کامپیوتر مشاهده کرد.
pce-900 به همراه گواهی کالیبراسیون ISO عرضه می شود که باعث می شود این دستگاه در بخش بازرسی مواد به عنوان یکی از وسائل مهم شناخته شود.

مشخصات:
Measuring range 200 ... 900 HL
Measuring accuracy ± 0.8% at HLD=900
Materials 9 common material presets 
Hardness scales Leeb: HL
Rockwell C: HRC
Rockwell B: HRB
Brinell: HB
Vickers: HV
Shore: HSD
Display 12.5 mm / 0.5" LCD with backlight
Impact probe Type D
Memory 50 data sets
Interface RS-232
Power supply 4 x 1.5V AAA batteries
Environmental conditions     Operating temperature: -10 ... 50°C / 14 ... 122°F
Storage temperature: -30 ... 60°C / -22 ... 140°F
Relative humidity: < 90%
Dimensions 142 x 77 x 40 mm / 5.59 x 3.03 x 1.58 in
Weight Device weight: ca. 130 g / < 1 lb
Probe weight: 75 g / < 1 lb
Cable length ca. 1.2 m / 3.9 ft
برای جزئیات بیشتر: دانلود دفترچه راهنمای کاربر