HORIBA

شرکت هوریبا HORIBA در ژاپن مستقر است و از تولیدکنندگان به نام تجهیزات اندازه گیری و آنالیز در دنیای صنعت و پزشکی می باشد.
هیچ کالای در لیست وجود ندارد.