دتکتور/نمایشگر گاز فرمالدهید | Formaldehyde Meter / Formaldehyde Tester

دتکتور/نمایشگر گاز فرمالدهید | Formaldehyde Meter / Formaldehyde Tester
دتکتور گاز فرمالدهید (Formaldehyde Meter) شرکت PCE Instruments به شما این امکان را می دهد تا خیلی سریع سطح فرمالدهید در محیط کاری، دفتر، خانه، آزمایشگاه یا سایت تولید خود را چک کنید. ppm و mg/m^3 واحدهای معمول این دستگاه هستند. بعضی از فرمالدهیدمتر ها قابلیت های بیشتری مانند اندازه گیری دمای محیط و رطوبت نسبی یا سطح (VOC(volatile organic compounds یا ترکیبات ارگانیک فرار را نیز دارند.هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.