تجهیزات تست بهداشتی/غذایی | Food / Hygiene Testing Equipment

تجهیزات تست بهداشتی/غذایی | Food / Hygiene Testing Equipment
Food hygiene برای اطمینان از مصونیت مواد غذایی در طی زنجیره تامین غذا، از تولید و پروسس کردن تا توزیع، نگهداری، آماده سازی و مصرف موردنیاز است. تعدادی قوانین بهداشت غذایی برای حاصل کردن اطمینان از شیوه های صحیح food hygiene وجود دارند. هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.