شمارشگر گایگر مولر - Geiger Counter

شمارشگر گایگر مولر - Geiger Counter

شمارشگرگایگر (Geiger Counter) تشعشعات هسته ای را با اندازه گیری میزان انتشار تشعشعات یونیزه کننده ی ذرات آلفا،بتا و اشعه ی گاما اندازه گیری می کند. این دستگاه که با نام آشکارساز تشعشع نیز شناخته می شود، از دو جز اصلی تشکیل شده است: مدارات الکترونیک پردازشگر و لوله ی گایگر. لوله ی گایگر با گاز کم فشار نجیبی مانند هلیوم، آرگون یا نئون پرشده است. 

geiger-counter-catalogهیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.