تجهیزات تست بهداشتی/غذایی - Food / Hygiene Testing Equipment

تجهیزات تست بهداشتی/غذایی - Food / Hygiene Testing Equipment
Food hygiene برای اطمینان از مصونیت مواد غذایی در طی زنجیره تامین غذا، از تولید و پروسس کردن تا توزیع، نگهداری، آماده سازی و مصرف موردنیاز است. تعدادی قوانین بهداشت غذایی برای حاصل کردن اطمینان از شیوه های صحیح food hygiene وجود دارند. شرکت PCE Instruments برای برخورداری صنعت از استانداردهای بهداشت غذایی، طیف وسیعی از تجهیزات تست food/hygiene را ارائه می کند.هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.