تستر محیطی | Environmental Meter

تستر محیطی | Environmental Meter
تستر محیطی یا Environmental Meter برای اندازه گیری رطوبت، دما، سرعت و فشار باد در هر دو محیط داخلی و خارجی استفاده می شود. بسته به مدل، تستر محیطی می تواند به طور خودکار نقطه شبنم را نیز محاسبه کند یا داده های اندازه گیری شده را برای تحلیل روی کامپیوتر بعد از اندازه گیری ذخیره کند. این دستگاه در فرآیندهای صنعتی، انبارها، و در بخش خصوصی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.