دستگاه اندازه گیری میدان الکترومغناطیسی - Electromagnetic Field Meter

دستگاه اندازه گیری میدان الکترومغناطیسی - Electromagnetic Field Meter
دستگاه اندازه گیری میدان الکترومغناطیسی یا Electromagnetic Field Meter میزان امواج الکترومغناطیسی را به واحدهای ولت(V)، میلی ولت(mV)، میلی وات(mW)، گاوس(G)، میلی گاوس(mG)، میلی تسلا(mT)، میکروتسلا(uT)، یا نانوتسلا(nT) نشان می دهد. این دستگاه می تواند میدان های استاتیک آهنرباهای دائمی یا میدان های دینامیک الکترومغناطیسی(EMF)، یا هر دو را اندازه بگیرد. هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.