فشارسنج تفاضلی - Differential Pressure Meter

فشارسنج تفاضلی  -  Differential Pressure Meter

فشارسنج تفاضلی (Differential Pressure Meter) برای اندازه گیری فشار تفاضلی در تاسیسات پمپ ها، کمپرسورها، و پنوماتیک و سیستم های تهویه هوا، مخازن و گرمایش و شیرها استفاده می شود. PCE Instruments دستگاه های فشارسنج تفاضلی قابل حمل را برای اندازه گیری فشار تفاضلی مایعات و محلول های غیرمنفجره و غیرخورنده و گازها مانند هوا ارائه می کند. 

differential-pressure-meter-catalogهیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.