دماسنج نقطه شبنم - Dew Point Thermometer

دماسنج نقطه شبنم - Dew Point Thermometer
دماسنج نقطه شبنم (Dew Point Thermometer) ابزاری برای اندازه گیری دما، رطوبت نسبی و دمای نقطه شبنم می باشد. دمای نقطه شبنم دمایی است (در یک فشار جو مشخص) که در آن هوا کاملا با آب اشباع شده است. اگر دمای هوا از این دما پایینتر بیاید، آب شروع به تقطیر می کند. با استفاده از این دماسنج می توانید دمای هوا و نقطه شبنم را تعیین کنید تا همواره شرایط محیطی تحت کنترل بوده و از تقطیر ناخواسته آب جلوگیری شود که ممکن است باعث جراحات یا صدمه به تاسیسات الکتریکی شود.
dew-point-thermometer-catalogهیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.