کالیبراتور جریان | Current Calibrator

کالیبراتور جریان | Current Calibrator
کالیبراتور جریان (current calibrator) یا process calibrator برای اندازه گیری های پایه، تست ها و تکنیک های رگولاسیون برای تنظیم و بررسی ابزارآلات تست به کار می رود. کالیبراتور جریان اندازه جریان های مختلفی دارد که باید به سیگنال های اندازه گیری معمولی نسبت داده شود. این سیگنال های اندازه گیری یا اندازه های رگوله شده به عنوان سیگنال تست تعریف می شوند که کالیبراتور جریان ما می تواند تعریف کند. 
current-calibrator-catalogueهیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.