رسانایی سنج | Conductivity Meter / Conductivity Tester

رسانایی سنج | Conductivity Meter / Conductivity Tester

انواع مختلفی از رسانایی سنج های استاندارد و ضدآب وجود دارد، همچنین مدلی از این دستگاه برای آب جاری یا آب خالص(مناسب برای صنایع خاص) و مدل هایی با رنج های اندازه گیری رسانایی مختلف نیز وجود دارد. یک نکته مهم این است که یک رسانایی سنج معمولا رسانایی الکتریکی را با واحد µS/cm اندازه گیری می کند، اما می توان این واحد را به mg/l(برای خواندن مستقیم مقدار ماده در مواد جامد محلول) نیز تغییر داد.


 conductivity-meter-infoهیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.