چکش تست بتن/اسکلرومتر - Concrete Test Hammer/Sclerometer

چکش تست بتن/اسکلرومتر - Concrete Test Hammer/Sclerometer
چکش تست بتن (concrete test hammer) یا اسکلرومتر (sclerometer) شرکت pce instruments برای اندازه گیری غیرمخرب استقامت تراکمی بتن استفاده می شود. به این شیوه، بتن از لحاظ ظرفیت و استحکام لازم برای تحمل بار تست می شود. نحوه اندازه گیری به این صورت است که چکش با بتن برخورد می کند و براساس سختی بتن بدنه ی آن ارتعاش می کند که این ارتعاش توسط دستگاه اندازه گیری می شود و به استقامت تراکمی تبدیل می شود.هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.