دستگاه تولید طیف نوری مختلف | Color Viewing Box

دستگاه تولید طیف نوری مختلف | Color Viewing Box
دستگاه تولید طیف های نوری مختلف (color viewing box) از این موضوع که مشاهده کننده همواره رنگ یکسانی را حتی در شرایط نوری متغیر مشاهده می کند اطمینان حاصل می کند. . برخی از این منابع نوری نور فروشگاه/دفتر (TL84) ، نور خانگی (A) ، و روشنایی روز مصنوعی (D65) که دارای مقادیری نور UV براساس استاندارد D65 است می باشند.هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.