کروما متر - chroma meter

کروما متر - chroma meter
به وسیله ی کروما متر (chroma meter) یا رنگ سنج یا اسپکتروفوتومتر (spectrophotometer)، فاکتور های مهم فوتو متریک نور در بخش اندازه گیری نور می تواند تایین شوند. مقادیر وارد شده شامل مقادید XYZ می شوند که u´ و v´ مختصات محل رنگ با توجه به CIE 1976 می باشد و xy مختصات محل رنگ با توجه به CIE 1931 می باشد. کاربر می تواند طول موج اصلی در محدوده اسپکتروفوتومتر را تعیین کند، که بین 360 تا 780nm است.
همچنین اسپکتروفوتومتر توانایی اندازه گیری روشنایی در lux (lx) یا foot-candle (fcd) را داراست و مختصات رنگ را در فضای رنگ RGB نمایش می دهد. با توجه به طراحی ارگونومیک تک دستی، صفحه نمایش بزرگ، حافظه و برنامه، داده های اندازه گیری شده را می توان به راحتی منتقل کرد.هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.