کیفیت سنج هوا | Air Quality Meter

کیفیت سنج هوا | Air Quality Meter
کیفیت سنج هوای داخلی در فضا های محدود برای نظارت بر میزان CO2 هوا و یا نشت گاز استفاده می شود. در حالت ایستا یا قابل حمل، دستی یا دیواری، این دستگاه برای نظارت بر کیفیت و پاکیزگی هوا به کار می رود. در PCE instruments ، شما می توانید سنجشگر های هوای مختلفی با استاندارد های صنعتی متفاوت مربوط به امنیت شخصی و یا برای تشخیص، اندازه گیری و نظارت بر رطوبت نسبی، دمای محیط و میزان CO2 هوا، ترکیبات آلی فرار ( volatile organic compounds - VOCs )، formaldehyde (HCHO)، فریون ( freon ) و دیگر سرد کننده ها (CFC / HFC)، فسفین (PH3)، هیدروژن سولفید (H2S) ، کربن مونوکساید (CO)، نیتروژن دی اکسید، اکسیژن (O2)، اوزون (O3) و دیگر گاز های قابل اشتعال،خطرناک یا سمی است.هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.