دوربین های کنترل سرعت/ Speed Camera

دوربین های کنترل سرعت/ Speed Camera
دوربین های کنترل سرعت، به منظور کمک به بهبود شرایط رانندگی،جلوگیری و کاهش خطرات و سوانح رانندگی و همچنین کنترل شرایط ترافیکی به کار برده می شوند.
این دوربین ها را می توان در 6 دسته بندی جایگذاری کرد:
  • دوربین کنترل سرعت
  • دوربین کنترل چراغ قرمز
  • دوربین کنترل خط ویژه اتوبوس
  • دوربین کنترل پرداخت عوارض
  • دوربین کنترل عبور از خط آهن
  • دوربین انحراف به چپ

مقایسه کالا (0)


نمايش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)